خانه “لنا”

خانه “لنا” سرپناهي است امن براي رشد و پرورش ٢٠ كودك بي سرپرست كه توسط خيرين” خيريه لبخند نورستگان اميد” در محله باغ فيض تهران در نظر گرفته شده است. اين خانه توسط يكي از حاميان كودكان تحت حمایت گروه ماهور در ايران معرفي شد. طبق روال هميشگي پس از پيگيريهاي اولیه توسط نماينده گروه ماهور و تاييديه هاي لازم، مبلغ ٢٠ ميليون تومان جهت كمك به راه اندازي اين خانه هديه گرديد.
اميد است كه خانه لنا محیطی براي پرورش و آرامش اين آينده سازان ميهن عزيزمان گردد.
از اينكه مثل همیشه با همراهيتان ما را در این راه ياري كرديد از شما سپاسگزاريم و قدردان حمايتتان هستيم.